Kia

Spot illustration for the Kia owners' magazine.